Toekomstgericht werken aan een dynamisch Halen…
De voorbije zes jaar is onze stad ingrijpend veranderd.

Zowel particulieren als het stadsbestuur hebben in het centrum van Halen veel geïnvesteerd om verkrotte en leegstaande panden te vervangen door nieuwbouw. In de verschillende deelgemeenten heeft het stadsbestuur nieuwe woonuitbreidingsgebieden mogelijk gemaakt. Ondertussen zijn de meeste van deze projecten ook al opgestart.

Dankzij deze inspanningen is niet alleen het uitzicht van het centrum grondig gewijzigd, maar zijn er ook in de ganse gemeente heel wat nieuwe inwoners komen wonen.  Het bevolkingsaantal steeg van 8624 inwoners op 1 januari 2006 tot 9347 inwoners op 1 januari 2012.

CD&V Halen wil er blijven aan verder werken om de leefbaarheid in elke deelgemeente te verhogen en de groei van onze stad verder op te vangen, indien mogelijk met maximale overheidstoelagen. Uiteraard moeten we daarbij rekening houden met de financiële draagkracht van de stadskas.

Wij zullen alle mogelijke inspanningen doen om Halen verder te moderniseren, opnieuw in te richten, te vernieuwen, uit te breiden, en nog aangenamer te maken om te wonen.

CD&V Halen legt graag haar programma de volgende dagen aan u voor.

Wonen - veiligheid – verkeer – politie

De verfraaiing van het centrum van Halen is nog volop aan de gang.

Na de voltooiing van de bouwprojecten rond de kerk wordt de Markt heraangelegd. Hiervoor moet de stad een globaal inrichtingsplan voor het centrum uitwerken, zodat dit nadien geleidelijk kan worden uitgevoerd.

De verbindingsriool Loksbergen is het belangrijkste project van openbare werken de volgende jaren. Vertrekkende vanaf de Zepbrugstraat over de Liniestraat, de Zilveren Helmenstraat, de Loksbergenstraat en tot slot de Hagelandstraat zal er een gescheiden rioleringsstelsel aangelegd worden. Vanzelfsprekend voorziet het stadsbestuur ook een nieuw wegdek en fietspaden volgens de opgelegde normen van het fietsfonds.

Zo verzekeren wij veilige fietsverbindingen van Halen naar Loksbergen (tot aan de dorpskern) en van Loksbergen naar Assent. Hierin zit ook het resterende gedeelte van de Kauwplasstraat, zodat de fietsverbinding van Zelk naar Loksbergen volledig afgewerkt wordt.

Het geplande fietspad aan de Kolenbergstraat zal uitgevoerd worden samen met de aanleg van een gescheiden rioleringsstelsel ter plaatse. Hierdoor krijgt Zelem een fietsverbinding naar het Webbekomsbroek en de N2 in Zelk.

Dankzij de financiële tegemoetkoming van de provincie Limburg zal ook het onverhard fietspad op de Molenweg in beton aangelegd worden.

Het fietspad op de Mosstraat zal volledig heringericht worden zodat een veilige fietsverbinding tot stand komt tussen Zelem en Halen.

Veiligheid in de omgeving van de scholen blijft een prioriteit. De aangepaste wetgeving maakt het steeds moeilijker om nog gemachtigd opzichters op te leiden. Om maximale veiligheid voor de leerlingen te garanderen willen we daarom een alternatief voorzien. Een mogelijke oplossing is het technisch beveiligen van oversteekplaatsen met een waarschuwingssysteem voor automobilisten. Een eerste proefproject kan binnen enkele maanden van start gaan.

We blijven ijveren bij het Vlaamse gewest om de kruispunten van de N2 veiliger te maken. Vooral de herinrichting van het kruispunt met de Liebroekstraat met verkeerslichten is noodzakelijk. Deze werken zullen dit jaar nog aanbesteed worden door het Vlaams Gewest en in 2013 in uitvoering gaan.

Een dossier voor de herinrichting van de Stationsstraat werd ingediend maar lijkt op korte termijn niet subsidieerbaar. We engageren ons wel voor de heraanleg van de stoepen om zo de nog aanwezige middenstand beter bereikbaar en veiliger te maken voor de zwakke weggebruiker zonder de nodige parkeerruimte uit het oog te verliezen.

Met ons nieuw mobiliteitsplan zorgen wij voor een eenvoudigere verkeerssignalisatie door het inrichten van globale snelheidszones. Op deze manier kunnen heel wat overtollige snelheidsborden verwijderd worden en worden tegelijkertijd andere onveilige situaties opgelost.

Naast deze concrete projecten zijn er nog heel wat aanvraagdossiers voor gescheiden riolering en fietspaden opgestart of zullen nog opgestart worden. De kans dat deze volgende legislatuur kunnen uitgevoerd worden is uiterst klein. We denken hierbij aan de Meldertsestraat, afkoppeling Donderbosbeek, Dorpsstraat, Halen-centrum, Lindestraat, Betserbaan, Sportlaan, enz…

De wijkwerking van de politiediensten moet blijven bestaan om elke inwoner een lokaal aanspreekpunt te garanderen. De verhuis van de lokale politie naar het voormalige postgebouw moet ook een betere beveiliging en een klantvriendelijkere service mogelijk maken.

In zogenaamde overlastgebieden (bvb sportcentra) zal meer preventief gewerkt worden in samenwerking met andere diensten om overlast tot een minimum te beperken.

Het veiligheidsbeleid van onze politie werpt ongetwijfeld vruchten af: het aantal overtredingen vermindert, het aantal ongevallen eveneens. De criminaliteit in onze gemeente is gedaald. Het verlenen van advies over de beveiliging van woningen blijft een must.

Toenemende en nog meer gerichte snelheidscontroles moeten de weggebruiker de opgelegde snelheden beter doen respecteren.

Het wooninfopunt levert een belangrijke bijdrage voor de informatiedoorstroming rond wonen. Dit zowel voor nieuwe bewoners maar ook voor mensen die willen bouwen en/of verbouwen. Wij zijn absolute voorstander om dit te behouden en indien mogelijk nog verder uit te breiden.

Halen & Water

Het stadsbestuur heeft al veel structurele werken laten uitvoeren om de wateroverlast te beperken en zal blijven streven naar een optimale bescherming tegen overstromingen.

Momenteel werken we aan de laatste fase van de uitvoering van het wachtbekken op de Ijzerenbeek. De automatisering van het wachtbekken op de Velpe wordt verder verfijnd.
Een automatische pompinstallatie zal de Holakenbeek overpompen in de Velpe bij hoge waterstand.

We overleggen verder met de Vlaamse Milieu Maatschappij (VMM) of een bijkomende pompinstallatie op de Gete de wateroverlast nog verder kan terugdringen.

De verhoging van de dijken in de Firmin Jacobslaan is inmiddels uitgevoerd en samen met de VMM wordt verder naar oplossingen gezocht om het industriepark Halensbroek verder te beschermen tegen wateroverlast. Zo zal de Velpedijk in de Mosstraat worden aangepast om de bewoners te vrijwaren van overstromingen.

Door de medewerking van heel wat landbouwers is de erosiebestrijding voor Zelk en een deel van Loksbergen in sterke mate verbeterd. We zullen de resterende problemen aanpakken met bijkomende technische constructies op zowel openbaar domein als op privé-gronden. De uitvoering hiervan moet de overlast voor bewoners en wegen verder beperken en de landbouwers beschermen tegen verlies van goede teelaarde. Het stadsbestuur maakte reeds de nodige afspraken met de betrokken eigenaars. De aanvraag voor de bouwvergunning zal nog dit jaar worden ingediend.

Sociale Zaken- Sociaal Huis - Senioren

We zullen de dienstverlening van het Sociaal Huis (waar ook het OCMW gehuisvest is) verder optimaliseren door meer ruimte te creëren voor hun werking.

Het seniorenlokaal “De Klapstoel” zal worden uitgebouwd tot een volwaardig dienstencentrum, zodat iedere hulpzoekende terecht kan op één adres voor deskundig advies en bijstand. Zo kunnen we sociale achterstelling en armoede efficiënter aanpakken. Het oude postgebouw zal hiervoor als nieuwe locatie ingericht worden.

De warme maaltijd voor senioren in Halen is een groot succes en moeten we zeker blijven organiseren. Het dorpsrestaurant in Zelem, georganiseerd door vzw De Pastorie, is ook een schot in de roos en is toegankelijk voor alle inwoners. Wij zijn voorstander van het uitbreiden van deze dorpsrestaurants naar elke deelgemeente, gespreid in de tijd, met logistieke ondersteuning van het stadsbestuur.

Samen met privépartners gaan we op zoek naar mogelijk opvanginitiatieven (bvb dagopvang met verzorging) om de doelgroep van senioren met zorgbehoeften te ondersteunen in de mate van het mogelijke.

Aangepast wonen, bv. in zogenaamde kangoeroe- of zorgwoningen, verdient aanmoediging.

De betoelaging van deze woonvoorziening, gekoppeld aan de reeds bestaande mantelzorgtoelage, moet het zelfstandig wonen van senioren aantrekkelijker maken. Zij zullen behalve op hun eigen familie ook een beroep kunnen doen op externe diensten.

De sociale woningen zullen verdeeld worden over het ganse grondgebied en zullen verspreid worden over verschillende wijken. Een deel van de sociale woningen zullen voorbehouden worden voor senioren.

De nieuw te ontwikkelen woonuitbreidingsgebieden worden maximaal benut om deze doelstellingen te realiseren, zonder de leefbaarheid van de naaste omgeving uit het oog te verliezen.

Bereikbaarheid met het openbaar vervoer van deze woningen is van groot belang om de mobiliteit van deze mensen te verzekeren.

Als sociale gemeente willen we blijven zorgen voor de nodige opvangwoningen, zodat het OCMW de toegewezen gezinnen en daklozen kan huisvesten.

Energie moet betaalbaar blijven. Het stadsbestuur zal de inwoners stimuleren om gratis energiescans te laten uitvoeren om zo energiearmoede tegen te gaan.

Heel wat senioren zijn actief in het vrijwilligerswerk en maken zo een verschil in de maatschappij. Door hen vrijwilligerscontracten aan te bieden worden deze mensen erkend en gewaardeerd voor dit engagement.

Persoonlijke contacten en mondelinge informatie blijven de belangrijkste vormen van informatie voor de senioren. Dit neemt niet weg dat de digitale geletterdheid van de senioren verder dient gestimuleerd te worden, zoals cursussen inrichten voor computerinitiatie, digitale fotografie, internet, e-mail en facebook.

Mensen met een beperking

Voor alle nog uit te voeren wegenwerken, nieuwbouw, verbouwingen, uitrusting van reeds bestaande initiatieven, zullen wij blijven beroep doen op advies van het Toegankelijkheidsbureau, zodat ook minder mobiele mensen de openbare infrastructuur beter kunnen gebruiken.

De integratie van gehandicapten via een inclusief beleid is prioritair: Wij willen mensen met een beperking zoveel mogelijk in het verenigingsleven opnemen. De tweejaarlijkse twinsportdag past perfect in dit kader en wij zullen deze dag samen met de gehandicaptenraad blijven ondersteunen.

Een deel van de sociale woningen zullen in de toekomst ook voorbehouden worden voor mensen met een beperking.

Op de nieuwe stadsplannen zullen de goed toegankelijke openbare toiletten en de belangrijkste rustbanken langs de wandelroutes aangeduid worden, zodat ook mensen met een beperking gebruik kunnen maken van de vele wandelpaden in onze gemeente.

Verenigingsleven - Cultuur - Sport - Ontspanning

De bouw van het gemeenschapscentrum ‘De Rietbron’ heeft duidelijk voor nieuwe impulsen gezorgd voor het verenigingsleven in onze stad. Nu de opstartfase van de dagelijkse werking achter de rug is, kan de cultuurdienst zich toeleggen op het uitwerken van een cultureel programma.

Elke deelgemeente heeft specifieke noden wat infrastructuur betreft. Samen met de verenigingen werken we reeds aan enkele projecten.

We zullen het historisch beschermde gedeelte van de Panoven in Loksbergen heropbouwen om de verdere ontwikkeling van de ganse site mogelijk te maken.

Het stadsbestuur zal een nieuw gebouw voor de buitenschoolse kinderopvang oprichten met capaciteit voor 70 kinderen. Daarnaast zal het inrichten van een gemeenschapscentrum (met vergaderlokalen) en erfgoedcafé (ontmoetingsruimte) nieuwe impulsen geven aan het verenigingsleven.

De verwarmingsinstallatie in het Buurthuis van Zelk is aan vervanging toe. Tegelijkertijd zal de isolatie verbeterd worden en moeten opknapwerken er voor zorgen dat de zaal weer optimaal gebruikt kan worden voor podiumkunsten en lokale activiteiten.

De Pastorie in Zelem is een waar succes en heeft de ontmoetingsmogelijkheden in Zelem enorm verbeterd. Door de aanwezigheid van de parochiezaal, is er nog geen concrete nood aan bijkomende infrastructuur. Toch willen we hier tijdig met eigenaars en gebruikers nadenken over de verdere toekomst en haalbaarheid.

Samen met de jeugdverenigingen blijven we verder zoeken naar oplossingen om hun lokalen aan te passen aan de huidige normen. Brandveiligheid is hierbij de grootste prioriteit.

De bestaande infrastructuurtoelagen voor jeugd- en sportverenigingen hebben hun nut reeds bewezen. Wij willen deze steun ook in de toekomst verzekeren. Zo zullen ook de erkende verenigingen van de Halense cultuurraad vanaf volgend jaar hiervan gebruik kunnen maken.

De stad zorgt voor maximale steun aan echte dorpsactiviteiten die samen met plaatselijke verenigingen worden opgezet, zoals de wijkfeesten in Ertsenrijk, Velpen en Zelk, Zelem Zomert, Loksbergen Leeft en mogelijke nieuwe dorpsinitiatieven.

De Halense verenigingen kunnen blijven gebruik maken van het materiaal van de uitleendienst aan heel voordelige tarieven. Op deze manier zorgen we voor een belangrijke logistieke ondersteuning van het verenigingsleven.

Verenigingen die zelf culturele activiteiten willen organiseren moeten aangemoedigd en ondersteund worden. De cultuurdienst kan praktische hulp bieden bij de organisatie, de kaartenverkoop, de promotie, …

Daarnaast kan de gemeentelijke cultuurdienst zelf een aantal aanvullende activiteiten organiseren: een vrij podium in samenwerking met de jeugddienst, toneelvoorstellingen in samenwerking met de scholen, filmnamiddagen, optredens, concerten of vormingssessies.

We willen het gebruik van onze cultuurcheques beter promoten om zo meer mensen meer zin te geven om deel te nemen aan culturele activiteiten.

De huidige gemeentelijke informatieborden, in elk kerkdorp, zullen op termijn vervangen worden door digitale borden. Voor de verenigingen zal dit goedkoper zijn en ze kunnen ook eenvoudiger en sneller aangepast worden om activiteiten extra te promoten.

Op de nieuwe website van de stad kunnen verenigingen heel eenvoudig hun activiteiten toevoegen en ze op deze manier ook beter en gemakkelijker promoten. Dank zij de overeenkomst die de stad heeft afgesloten met Cultuurnet, maakt Halen nu ook deel uit van het “Uit in Vlaanderen”-netwerk. De activiteiten die vermeld worden op “Uit in Halen” zullen ook worden opgenomen in de activiteitenkalender in het driemaandelijkse infoblad.

Gezondheid – voeding - beweging

Gezonde voeding en voldoende beweging liggen aan de basis van een goede gezondheid voor elke burger. Voor de gemeentelijke gezondheidsraad is dan ook een belangrijke taak weggelegd om hieromtrent de nodige adviezen te verstrekken aan het bestuur. Wij willen blijven beroep doen op gemotiveerde mensen die het gezondheidsbeleid hoog in het vaandel dragen.

Op regelmatige tijdstippen zet de gezondheidsraad samen met de stad acties op om het belang van een goede gezondheid nog meer in de verf te zetten. De sensibiliseringscampagnes (borstkankerscreening, valpreventie, alcoholpreventie,…) zullen verder ondersteund worden.

Het onderhoud van de reeds uitgewerkte 4.000 en 10.000-stappen-routes (gezondheidswandelingen) is hier ook een onderdeel van. We proberen nog meer routes uit te tekenen om nog meer mensen tot bewegen aan te zetten.

De bestaande sportcentra moeten verder uitgebreid en, indien nodig, aangepast worden om de gezondheidsdoelstellingen te behalen. We denken dan aan uitbreiding van de Finse piste en het plaatsen van een fit-o-meter.

Gezondheidsprojecten op school, zoals het fruitproject in alle Halense scholen, stimuleren kinderen aandacht te besteden aan gezondheid en zullen we zeker blijven ondersteunen.

De scholenloop wordt jaarlijks verder georganiseerd vanuit de sportdienst in samenwerking met de lagere scholen.

Aandacht voor Iedereen

De ingebruikname van het stadhuis beoogt naast een aangepast onthaal een vlottere dienstverlening aan de inwoner. Door de nieuwe indeling krijgen de bezoekers meer privacy. Het gebouw zal voldoen aan de strengste energienormen. Een nieuwe website zal de informatie vlotter beschikbaar maken voor de burgers en het aanbod van e-toepassingen (ondernemersloket, digitale aanvraag van documenten,…) wordt verder uitgebreid.

Zoals wettelijk bepaald, wordt er steeds meer gemeentelijke informatie via de website verspreid. Toch willen wij het gedrukt gemeentelijk infoblad behouden zodat alle bewoners, ook de mensen die geen computer hebben, op de hoogte blijven van de gemeentelijke informatie.

Het stadsbestuur organiseert jaarlijks een onthaaldag voor nieuwe inwoners, waar zij kennis kunnen maken met het reilen en zeilen in onze gemeente. Zo kan hun integratie nog vlotter verlopen.

De verschillende gemeentelijke adviesraden zorgen telkens voor een infostand waar ze zichzelf en hun verenigingen voorstellen.

Het meldingspunt voor klachten bestaat al enkele jaren. Toch wordt hier zelden gebruik van gemaakt. Door het beter kenbaar te maken bij de bevolking en ook sneller op te volgen, kunnen klachten sneller behandeld worden.

Kinderen en Jeugd

Het groeiend aantal inwoners en de hiermee gepaard gaande stijging van het aantal kinderen vereist vanzelfsprekend ook aanpassingen van de buitenschoolse kinderopvang en de scholen.

De drie centra voor buitenschoolse kinderopvang zitten bijna vol. Toch blijft het voor ons een prioriteit dat elk kind kan worden opgevangen. Het aantal erkende plaatsen moet uitgebreid worden door te investeren in bijkomende gebouwen en een uitbreiding van het personeel. Anderzijds dienen we naar alternatieve opvangmethoden te zoeken om bijkomende investeringen enigszins binnen de perken te houden. Een mogelijkheid kan zijn opvang te voorzien in de schoolgebouwen, die na schooltijd toch leegstaan. Het huidige aanbod van de academie kan aangevuld worden met andere activiteiten zoals studiebegeleiding, sportactiviteiten, …

In Loksbergen is een nieuw gebouw voor de kinderopvang absoluut noodzakelijk. De plannen hiervoor zijn reeds door de betrokken diensten besproken en de aanvraag voor de bouwvergunning ligt klaar.

De schoolgebouwen barsten ook uit hun voegen. Voor het vrije onderwijs (Halen en Loksbergen) zijn we samen met de scholen op zoek naar beschikbare gronden om het aantal lokalen te kunnen uitbreiden. In de gemeentelijke basisschool (Zelem) zullen we de nodige investeringen doen om ook de komende jaren over voldoende klaslokalen te beschikken. Dankzij deze inspanningen kunnen we kwaliteitsvol onderwijs blijven garanderen.

De verdere uitbouw van de werking met niet-georganiseerde jongeren werpt zijn vruchten af. In samenspraak met de jongeren heeft de stad een nieuw skatepark aangelegd. Deze inspanningen werden beloond met een ‘Award voor rondhangvriendelijke gemeente’.

Het gemeentelijk fuifloket zal verder uitgebouwd worden om zo nog meer ondersteuning te bieden aan de verenigingen bij de organisatie van fuiven en andere activiteiten.

Wij zoeken verder naar een betere fuiflocatie zodat de jongeren kunnen blijven fuiven, zonder overlast voor de omwonenden en de infrastructuur.

De huidige financiële ondersteuning van en de subsidies voor jeugdclubs en jeugdverenigingen moeten behouden blijven en we streven ernaar de procedures nog transparanter en eenvoudiger te maken.

Het stadsbestuur zal zich maximaal inzetten voor de tewerkstelling van stagiairs, startbaners en jobstudenten, zodat jongeren de kans krijgen op jonge leeftijd werkervaring op te doen.

De organisatie van een jaarlijks festival (Springtime) in Halen moet mogelijk blijven, maar met maximale aandacht voor de beperking van de overlast voor de buurtbewoners en met een tot in de details uitgewerkt veiligheidsplan.

De papierslagen werden in het verleden opgestart door de jeugdverenigingen. Wij willen er voor zorgen dat zij ook in de toekomst voor hun werking kunnen rekenen op de inkomsten van deze ophalingen.

Wij zijn voorstander om een subsidiesysteem uit te werken voor aanpassingen van woningen voor onthaalouders. Dit kan mensen stimuleren om deze stap te zetten en zo het tekort aan opvangplaatsen (voor kinderen van 0 tot 3 jaar) terug te dringen.

Welkom bij CD&V. Onze websites maken gebruik van cookies om jouw gebruikservaring te optimaliseren. Lees onze Cookies Policy voor meer informatie. Ons cookiebeleid en deze voorkeuren gelden voor alle CD&V-websites. Door op 'Akkoord' te klikken, ga je akkoord met de geselecteerde cookies.