Waar staan we voor?


Toekomstgericht werken aan een dynamisch Halen… 

De voorbije zes jaar is onze stad ingrijpend veranderd. 

Zowel particulieren als het stadsbestuur hebben in het centrum van Halen veel geïnvesteerd om verkrotte en leegstaande panden te vervangen door nieuwbouw. In de verschillende deelgemeenten heeft het stadsbestuur nieuwe woonuitbreidingsgebieden mogelijk gemaakt. Ondertussen zijn de meeste va

n deze projecten ook al opgestart. 

Dankzij deze inspanningen is niet alleen het uitzicht van het centrum grondig gewijzigd, maar zijn er ook in de ganse gemeente heel wat nieuwe inwoners komen wonen. 
Het bevolkingsaantal steeg van 8624 inwoners op 1 januari 2006 tot 9347 inwoners op 1 januari 2012. 

CD&V Halen wil er blijven aan verder werken om de leefbaarheid in elke deelgemeente te verhogen en de groei van onze stad verder op te vangen, indien mogelijk met maximale overheidstoelagen. Uiteraard moeten we daarbij rekening houden met de financiële draagkracht van de stadskas. 

Wij zullen alle mogelijke inspanningen doen om Halen verder te moderniseren, opnieuw in te richten, te vernieuwen, uit te breiden, en nog aangenamer te maken om te wonen. 

CD&V Halen legt graag haar programma de volgende dagen aan u voor.